شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

یک قدم تا خدا

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

لکم یا انصار دین الله

امشــب بیـــــا رزمـنـــدهء قــــدیمــی

جــامــانــده از قــــافلهء صـمـیـمـــی

یـادی کنیـم از بچه هـای زهــرا (س)

تـنــهــای اُفـتــــاده مـیــانِ صحـــــــــرا


تو گمنــام نيستـــي !

ايــن مائيـــم کـــه در دنيــاي بي خبري مـــانده ايم ..

دنيــــاي شـــما پــر است از خوش نامي ..

ايثــار ، فداکــاري ، گذشـت ، شجــاعت ، شهــامت و ...... و ....

دنیـــــاي ما ، امــا ، دنياي غفلــت است و شرمســـاري ..

دنيـــاي مــا ، دنياي نامهــا و نانهــاست ..

ايــنجا دروغ سکــه ي رايج ِ بازار است ...

اينجـــا .. در دنيـــاي ما .. آنچــه که از شمـــا مانده ، تنها ناميست که بر

کوچه هاي سيمــاني ميدرخشــد ...


اينجـــا پـــدران و مـــادرانتان غريب مانـــدند و هيچ کــس ديگر

سراغ ِ همــرزمانتان را نمي گيـــرد ...

زیبــــا گـــلي گــــم کــرده ام ميجــــــــويم او را

يا رب ، به هــــــر گل ميرســـم ميبويـــــــم او را

گل ِ مــن اينجـــا نيست ميـــان ِ گلهـــــــــا نيست


ما را بگـــذاريد و بــرويد ..

حيــف ِ شمــا بود کـــه در دنياي مــــا بمـــانيد ..

هنيـــــا" لکــــــــــــــــــــــــم يا انصـــــــــــار دين الله

http://yekqadamtakhoda.persiangig.com/%D8%B3%D8%A7%D9%84%2092/%D8%A8%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%86.gif

بیـــا تا به جبهـــه ها سر بـزنيـــــــم

تو هـــواي سنگــراش پـــر بزنيـــــم

زمينـــاش وقتــي که بارون ميگيـره

بــوي آلالـه و ريحــــون مـي گيـــــره

سنگــراش بـوي شهيـــدا رو ميـــده

بوي قــرآن ، بـوي گلهـــا رو ميــــده

مانده ام به کدامشان رای دهم؟؟

http://yekqadamtakhoda.persiangig.com/%D8%B3%D8%A7%D9%84%2092/%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%8A%2092.JPG


گفــت : هنــوز با ايــن گراني ها پاي " انقـــلاب و آرمانهايش " هستـــي ؟

گفتـــــــم : در مکتب ِ امــام حسيــن .ع.

ممکــن است زمــاني آب هــم براي نوشيـــدن نــداشته باشـــيم !

پـس هنـــوز اوّل ِ راهيـــــــــــــم ...

http://yekqadamtakhoda.persiangig.com/%D8%B3%D8%A7%D9%84%2092/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%2092.JPG


شمـــا را به حــقّ ِ لحظــه هاي زيبايتــان ،

براي ايـــن لحـــظه هــاي مـــا هم دعا کنيــــد ...

سفری به دیار نا آشنا شهدا...

پر ميزنيـــــم و باز به بالا نمي رسيــــــــــــم

پابند شب شديــــــــم و به فردا نميرسيــــم

تا دل ز عشق هـــــــاي مجازي نَـکـَنده ايــم

مجنون نميشويم و به ليـــــلا نمي رسيـــــم

سرگــرم چندتـا غزل پوچ و سـاده ايـــــــــــم

با ايـــن حرفهــا که به بالا نمي رسيــــــــــم


وقتي فاصــــله ي سفرهاي خاکي َت طــولاني مي شــــود ..

وقتـــي هواي دلت با هــواي شهــر ، همرنگ ميشود.. سيـــاه ميشود !

ندايي ميآيـــد آسماني..

باز فرا ميخــواننــدت.. بايـــد بروي ..

اما اينـــبار نه که فکه و شلمچـــه و مجنون ! نه بازي دراز ..

اينبــــــار "دالاني".. "بـُلفـَت".. "دوپازا"..

دلت در ارتفاعـــات " بوالحـسن " ميماند..

" دارساوين " خود برايت مرثيه ي پرواز " زين الدين ها " را ميخــواند ...

کنــــار مزار " شهــــداي غريب " براي روح ِ مـــرده ات فاتحه اي ميخــــواني

و " زريــــوار " برايت به جاي اينکــــه از زيبـــائيهـــايش بگويد ، از زيبائيهـــايشان ! ميگـــويد ..

آنقـــدر محـــو شلمچــــه و فکــــه و سه راه ِ شهـــادت شــديم کـــه فراموش کـــرديم

در " دوپازا " ديـــن شعــــاري ، مجـــوز پرواز گـــرفت ...

چــرا وقتـــي نام " بانـــه " ميآيــــد ، دلهـــاي دنيــــا زده ي مان به يــاد بازارش جـــلا

ميگيـــــرد ، اما :

دريغ از اينکـــه نميدانيـــم در " بيمارستان ِ صحــرايي سردشت " چنــد

کبـــوتر به پرواز درآمـــدند.. !!

چقـــــــــدر معطل دلهــــــــايمان شـــديم تا کمــــي " حـــاج عمران " را درک کنـــــــد ...


آنقـــدر اين منــاطق غريب بودند و ناشنــاخته کـــه حتي قلــمم بيشتـــر از اين ياري ام نکـــرد ..

بشکنــــي اي قـــــلم ... بشکنـــــــي..

باید گذاشت و گذشت...

" ياران " ز قيد و بند ِ علائق رهــــا شدند

مانديم و خـــاطرات ِ کهــن در کنار مـــا

مــا را به بزمگــاه ِ " محبت " گـــذر نداد

همراه ِخيل ِسوختگانش " نگار ِ " ما... !


نوع ِ دلتنگي هايم اين روزها متفـــاوت است ..

گاهي ، بغضهـــايم ، دل ِ مـَحــرَمي را نمي يابد تا کمــي ......... !!!

چند صباحي ست که شهدا هـــم تــَرکم کــرده اند و جاي خاليشان

در کوچه پس کوچه هاي روزمره گي هايــم نمايان است..

خشاب ِ ايمــانم خالي شــده و سقف ِ سنگــرم ، چکه ميکند و ديگــر

در برابر گناه ايمــن نيستــم !!

عطش ِ نــَفــس ، اَمانم را بــريده و قادر به تحمل ِ تشنگي در هواي گـــرم ِ گنــاه را ندارم !


دیگر چرا حرف شهادت نیست یاران؟؟؟

تکلیف ما بعد از شهیدان چیست یاران؟؟؟


دعا کنید که محتاج ترینم...


هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله...

چفيـه ام را دوســت دارم ...

چـــرا که هنـــوز زخمهـــاي روزگار بر تنــش مانده ...

هنــوز هم گاهي از روزنه ي زخـم هايش ميتوانـم وصــل شوم به خـــاکريز.. به سنگـــر ..

به شبهـــاي عمليــات... به هــق هــق هاي شبانه..

به العفــــو ِ قنــوت ها ... به بچــه ها ...

هنــوز برايم قداست دارد چفيـــه ام ...

و قــداستش بدان خــاطر است کــه هنــوز از تک تک خــانه هايش ، نــــــواي :

" هــر که دارد هـــوس ِ کــرب و بلا بسم الله " مي آيـــد...

در کار عشق دوری هجران به ما رسید!!!!چــه خــوش است حال ِ مــرغي که قفس نديده باشد

چــه نکــوتر آنکـــــــه مــرغــي ز قفس پـــــريده باشد

پــر و بال ِ مــا شکستنــــد و در ِ قفس گشـــــودنــــــد

چــه بـدا به حال ِ مــرغي کــــه پرش شکستـــه باشد


وقتي دلت با شهــدا يکي نبـاشد ، نميتواني بنويسي !! حتي چند سـطر...!!

اما همين چنــد واژه هــم تسکينــــي ست بر زخـــم هاي کهنــــه ام ...

خـدا را شکر کـه اين يک متر پارچه با چهارخانه هاي سفيـد و سياهش (چفيه)

از آن دوران مانده تا گـاهي مرا ببرد تا عمـق ِ خلوت ِ زيباي يک سنگر ..يک خاکريز ...

خـــدا را شکــر ، در اوج ِ دلتنگـــي هاي شبانه ، "چفيــه ام" معجـري ميشــود برايــم،

که مـرا پيــوند بزنـد از کـربلاي شلمچـــه تا کـربلاي حسيــــــــــن..

تا کف العبـــــــــــاس...

تـــا خيمـــه گاه ِ ربـاب .. تا تــــل ِ زينبيــــــــــــه.. تا حرم...


http://yekqadamtakhoda.persiangig.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%2092/1.jpg


لبخند با صفا...www.bahar22.com خــدا ميداند کــه چقـــدر دلتنگ ِ آن لبخنــــدهاي با صفايتـــان هستيـــــم www.bahar22.com


http://yekqadamtakhoda.persiangig.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%87%2092/0.jpg

شوخی شهدا...http://yekqadamtakhoda.persiangig.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%87%2092/00.jpg


www.bahar22.com • مزاح در دعـــــــــاهاي رزمندگان :


خدايا : ما را در زمــره ي ســرداران رشيــد اسلام قــرار بـده

خــدايا : تا مارا نکــُشتـــي ، از دنيــــا مبر

خــدايا : مــا را صحيح و ســالم به آغوش ِ خـانواده هايمان بـرگــردان

" واي مـــين يا رب العـــالمين "

12345
last